ARiMR przyjmuje wnioski na pomoc w zalesieniu gruntów

Od 1 czerwca można składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie. Pomoc będzie przysługiwała także na zalesieniu nieużytków. Na posadzenie lasu można uzyskać od 5 tys. zł do 7,6 tys. zł na hektar.

Pomoc będzie udzielana w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rolnicy w ramach obecnego PROW mogą ubiegać się o taką pomoc po raz drugi. W tegorocznym naborze nastąpiły zmiany w przepisach ułatwiające skorzystanie z tej formy wsparcia. Najważniejsze z nich to: możliwość otrzymania pomocy na zalesienie do nieużytków; zmiana definicji kompleksu leśnego, co pozwoli na uzyskania pomocy do powierzchni nieuprawnionych do płatności takich jak: np. do gruntów pod liniami przesyłowymi; wód powierzchniowe i stawów, kamieniołomów itp.

Zanim rolnik zdecyduje się na skorzystanie z takiej pomocy powinien sprawdzić w swoim urzędzie gminy, czy w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nie ma przeciwwskazań do zalesienia tego gruntu. Jeżeli nie ma takich przeszkód, wówczas rolnik powinien złożyć do nadleśniczego wniosek o sporządzenie planu zalesienia. Kopia planu stanowi załącznik do wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie.

W przypadku, gdy gmina na terenie, której są położone grunty przeznaczone do zalesienia nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, rolnik może dołączyć do wniosku o sporządzenia planu zalesienia decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określającej grunty przeznaczone do zalesienia.

Wysokość wsparcia, które można uzyskać na posadzenie lasu - od 5 tys. zł do 7,6 tys. zł na hektar - zależy m.in. od gatunków posadzonych drzew i nachylenia terenu. Dodatkowe pieniądze można otrzymać za zabezpieczenie uprawy leśnej przed zwierzyną. Jeżeli posadzony las zostanie ogrodzony, rolnik otrzyma dodatkowo 8,82 zł za metr bieżący ogrodzenia, natomiast stosując zabezpieczenie w postaci trzech palików może liczyć na dodatkową pomoc w wysokości 1132 zł/ha.

Wszystkie wnioski o przyznanie wsparcia poddawane zostaną ocenie punktowej. Punkty można otrzymać m.in. za zalesienie gruntów położonych przynajmniej w części na korytarzach ekologicznych; na gruntach zagrożonych erozją wodną; przylegających przynajmniej w części do śródlądowych wód powierzchniowych; o nachyleniu powyżej 12 stopni; przylegających do lasu lub obszaru zalesionego; położonych przynajmniej w części w województwie o lesistości poniżej 30 proc.

Na podstawie punktów tworzona jest lista określająca kolejność przysługiwania wsparcia na zalesianie. Lista zostanie podana do publicznej wiadomości 1 października br. na portalu internetowym Agencji. (PAP)

awy/ par/