Nowela ustawy dot. unijnych oznaczeń produktów trafi do prezydenta

Lepsze funkcjonowanie systemu ochrony oraz rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i spożywczych oraz zwiększenie jego przejrzystości - to cele noweli o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych. Sejm w piątek zaakceptował poprawki Senatu do tych przepisów.

Unijne oznaczenia ma w Polsce 37 produktów spożywczych; są to m.in. sery, miody, mięso i jego przetwory. Uzyskanie takiego oznaczenia ma gwarantować, że produkt jest wytwarzany zgodnie z recepturą od wielu lat stosowaną np. w danym regionie.

Nowelizacja, która ma skuteczniej chronić zarejestrowane produkty regionalne, wdraża do polskiego prawa unijne regulacje. Teraz trafi do podpisu prezydenta.

Pierwsza z czterech popartych przez Sejm poprawek Senatu eliminuje z przepisu wyrazy podkreślające konieczność złożenia wniosku w jednym egzemplarzu. Kolejna doprecyzowuje przepisy, które wprowadzają "swoistą" sankcję za recydywę polegającą na ponownym wprowadzeniu do obrotu produktu rolnego lub środka spożywczego, który nie został oznakowany albo został oznakowany z naruszeniem przepisów. Kara ma wynosić dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia i ma być nie niższa od wysokości kary pieniężnej nałożonej poprzednio za takie naruszenie.

Pozostałe poprawki mają charakter redakcyjny i doprecyzowujący.

Efektem nowych regulacji ma być wzmocnienie systemu kontroli i nadzoru nad prawidłowym stosowaniem nazw produktów zarejestrowanych jako: chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności. Ma to m.in. gwarantować wysoką jakość produktów wprowadzonych do sprzedaży, chronić przed bezprawnym wykorzystywaniem zarejestrowanych nazw w odniesieniu do produktów niespełniających wymagań specyfikacji.

Znowelizowana ustawa uszczelnia system nadzoru nad jednostkami certyfikującymi upoważnionymi do kontrolowania oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności. Wymienia czyny, za które na jednostki certyfikujące będą nakładane kary pieniężne.

Zgodnie z nowymi przepisami Główny Inspektor Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych będzie musiał publikować informację o producentach oraz o produktach posiadających unijne oznaczenia. Ma to pomóc konsumentom w rozpoznawaniu takich produktów.

Wprowadzenie nowych regulacji oznacza wdrożenie przepisów wynikających z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia. (PAP)

awy/ dol/ mick/ son/