Nowy rynek zbytu dla polskich plantatorów

O nowym rynku zbytu dla krajowych plantatorów rzepaku, soi i kukurydzy, najnowszej inwestycji Agroloku Zakładzie Uszlachetniania Białka Roślinnego, a także o czynnikach wpływających na cenę skupu i możliwościach współpracy z naszą firmą mówi Jacek Śpiewak, dyrektor Działu Zbóż.
 

Proszę wyjaśnić, czym zajmuje się Zakład Uszlachetniania Białka Roślinnego (ZUBR)?

Zakład zajmuje się produkcją najwyższej jakości komponentów białkowych NON GMO, wykorzystywanych do produkcji pasz dla zwierząt – bydła, trzody i drobiu. Innowacyjny proces obróbki nasion roślin białkowych na najnowocześniejszych w Polsce liniach technologicznych pozwala produkować wysokojakościowe komponenty paszowe (soję pełnotłustą, soję tłoczoną i rzepak tłoczony), z dużą zawartością strawnego białka, w tym białka chronionego (by-pass). Produkty końcowe są pozbawione substancji antyżywieniowych i wolne od jakichkolwiek pozostałości substancji chemicznych, ponieważ produkcja odbywa się bez udziału rozpuszczalników, takich jak np. heksan. Innowacyjność produkcji w ZUBR polega też na kompletnym odwróceniu myślenia o produkcji paszowych komponentów białkowych. Na polskim rynku produktem końcowym jest olej właśnie. Śruta czy makuch to produkty uboczne, które mają różną strawność, zmienne parametry, a zawarte w nich białko jest zdegradowane. W ZUBR z kolei właśnie soja pełnotłusta czy soja tłoczona lub rzepak tłoczony to produkty podstawowe, a olej wytłaczany jest w taki sposób i tylko w takich ilościach, żeby produkty końcowe miały odpowiednią zawartość tłuszczu i wartość energetyczną oraz najlepszej jakości białko.
 

Jaka idea przyświecała tej inwestycji?

Przede wszystkim produkty ZUBR mają wspierać polskich hodowców w zaspokajaniu wymagań żywieniowych zwierząt o wysokim potencjale genetycznym, co pozwoli poprawić ich mleczność, mięsność i nieśność, a tym samym – zwiększy opłacalność produkcji. ZUBR wpisuje się również w politykę Unii Europejskiej i Polski, zakładającą uniezależnienie się od importowanych (głównie z Ameryki) źródeł białka, przede wszystkim śruty sojowej. Nasz zakład otwiera polskim producentom soi nowy, stały i bardzo atrakcyjny rynek zbytu. I ważna rzecz, czyli produkcja z surowców NON GMO. To zaspokojenie potrzeb znacznej grupy producentów mleka, zobowiązanych do stosowania pasz nie modyfikowanych genetycznie. I nie tylko – klienci coraz częściej poszukują mięsa i jego przetworów, mleka czy jaj produkowanych bez pasz GMO. A nasze komponenty białkowe w ten trend na rynku doskonale się wpisują.
 

– Co konkretnie i na jakich zasadach skupuje ZUBR? Na jaką ofertę mogą liczyć polscy plantatorzy?

W Zakładzie Uszlachetniania Białka Roślinnego w Osieku przetwarzane są soja i rzepak i te dwa surowce są skupowane na potrzeby produkcji. Ponadto ZUBR dysponuje elewatorem i bardzo wydają suszarnią, dlatego też dodatkowo organizujemy skup kukurydzy mokrej. Zdajemy sobie sprawę, że soja uprawiana w Polsce nie ma tak wysokich parametrów białka i oleju, jak soja importowana, dlatego przygotowaliśmy specjalną ofertę dla krajowych plantatorów – nasz dostawca nie będzie otrzymywał potrąceń ceny w przypadku niskich poziomów ww. parametrów. Na stronie Agroloku pojawiła się nowa zakładka w dziale „Skup”, gdzie zainteresowani znajdą cennik skupu zakładu. Są to ceny, po których skupujemy ziarno soi, rzepaku i kukurydzy w lokalizacji Osiek, tzw. ceny „na bramie”. Znajdują się tam również inne, wyczerpujące informacje – zachęcam do zapoznania się z nimi.
 

Podmiotów zajmujących się skupem i sprzedażą płodów rolnych jest w Polsce wiele. Proszę powiedzieć co wyróżnia Agrolok?

– Na pewno to, że mamy własne punkty skupu i magazyny. Dysponujemy też wynajętą bazą magazynową w całej Polsce, co oznacza, że każdego z naszych kontrahentów możemy skierować do dogodnej dla niego lokalizacji. Poza tym ziarno zbóż i nasiona oleistych skupujemy na bieżąco, tzn. podpisujemy umowę dziś, a w określonym w umowie terminie odbieramy zakupiony towar. Skupujemy kukurydzę mokrą. Mamy własne suszarnie, do których rolnicy mogą dostarczyć plon. Kukurydzę pakujemy również w rękawy i zakiszamy. Oferujemy bardzo wygodny dla rolników odbiór kukurydzy z pola – mamy własną flotę samochodową. Oczywiście, podpisujemy również umowy z odroczonym terminem realizacji, np. zawieramy umowę na rzepak w styczniu z terminem odbioru w sierpniu. Przy czym sprzedający ma dwie możliwości do wyboru – albo w umowie wpisujemy z góry zagwarantowaną cenę, ustaloną w dniu podpisania (tzw. umowa handlowa z realizacją terminową), albo rolnik decyduje się na odroczone ustalenie ceny – w zależności od tego, którą z opcji uzna za korzystniejszą. Co do cen: udostępniamy na firmowej stronie internetowej www.agrolok.pl aktualne notowania z paryskiej giełdy MATIF i krajowe ceny skupu. Dla naszych kontrahentów – zarówno dostawców, jak i odbiorców ziarna zbóż i nasion roślin oleistych ważne jest też to, że jesteśmy posiadaczami dwóch certyfikatów: GMP+, gwarantującego zachowanie wysokich standardów jakości towaru na każdym etapie realizacji – przyjęcia, transportu, magazynowania oraz REDcert, czyli systemu certyfikującego biomasy i biopaliwa, zgodnego z unijnymi wymogami, co oznacza, że surowce oferowane przez nas producentom biopaliw pochodzą z upraw, które nie zaszkodziły środowisku. Poza tym, co jak myślę ważne dla naszych partnerów handlowych, jeśli okaże się, że jakość ziarna jest inna od deklarowanej, istnieje możliwość pobrania próbki z samochodu przez niezależnego próbobiorcę i zbadania jej w jednym z kilku zewnętrznych, niezależnych, certyfikowanych laboratoriów, z których usług korzystamy. Wynik takiego badania jest dla nas wiążący.
 

Wyjaśnijmy, co oznacza elastyczny termin płatności w ofercie Działu Zbóż Agroloku?

– Standardowy termin płatności w przypadku skupu zbóż w naszej firmie wynosi 14 dni. I, co chciałbym podkreślić, oznacza to, że najpóźniej 14 dnia od daty odbioru towaru pieniądze wpływają na konto naszego kontrahenta. Zawieramy także umowy z krótszym terminem płatności, np. 7-dniowym. Jesteśmy w tej kwestii elastyczni. Terminowe wypłaty należności i możliwość dopasowania terminu płatności do potrzeb kontrahenta na pewno wyróżniają nas spośród wielu firm na rynku, zajmujących się skupem zbóż i nasion roślin oleistych, które to firmy standardowo proponują 30-dniowy termin zapłaty.
 

Proszę wyjaśnić, jak kalkulowana jest cena skupu. Od czego zależy wysokość kwoty, jaką otrzymuje rolnik?

– Przede wszystkim cena zależy od notowań na giełdach światowych. W przypadku rynku polskiego największe znaczenie mają tu notowania na paryskiej giełdzie MATIF, ale też dane z amerykańskiej CBOT. Wyjaśnijmy – notowania na giełdach to składowa takich czynników fundamentalnych, jak: pogoda na świecie, obszar zasiewów poszczególnych gatunków, ewentualne straty, zapotrzebowanie poszczególnych państw na ziarno zbóż i roślin oleistych. Zmiany notowań mogą być też wynikiem spekulacji giełdowych dużych funduszy inwestycyjnych. Ceny na świecie i w Polsce zależą również od sytuacji politycznej i na rynkach finansowych. I tak na przykład wojna handlowa między USA a Chinami oraz zapowiedź wprowadzenia ceł w ChRL na towary importowane ze Stanów Zjednoczonych, tj. kukurydza, soja i śruta sojowa, spowodowały spadek cen ww. surowców. Z kolei sankcje nakładane na Rosję przez USA i Unię Europejską powodują mocne spadki wartości rubla. To sprawia z kolei, że rosyjskie towary stały się konkurencyjniejsze i zwiększył się ich import do Afryki, czyli tam, gdzie wcześniej eksportowały kraje europejskie. Kalkulując cenę skupu bierzemy zatem pod uwagę zarówno notowania giełdowe, prognozy analityków rynku rolnego, jak i ceny oferowane przez inne podmioty działające na rynku skupu: eksporterów oraz mieszalnie pasz, młyny, tłocznie oleju – czyli przetwórców. Jeśli kontrahent decyduje się sprzedać zboże z odbiorem z gospodarstwa naszymi samochodami, to kwota do zapłaty uwzględnia koszty transportu, które musi ponieść firma.
 

Jak rozpocząć współpracę z Agrolokiem i ZUBR?

– Zainteresowani warunkami sprzedaży plonów mogą zgłosić się do jednego z naszych przedstawicieli handlowych działających na terenie, gdzie prowadzą gospodarstwo. Można też zwrócić się do jednego z naszych maklerów. Kontakty do osób obsługujących różne rejony kraju są na naszej stronie internetowej. Nasza firma gwarantuje terminowość, elastyczność i uczciwie skalkulowaną ofertę. Szanujemy naszych partnerów i klientów. W zamian oczekujemy wywiązywania się z zawartych umów pod względem terminowości, jakości i ilości.

Dziękuję za rozmowę.
 

(ab)