Plon budowany ciężkim ziarnem

Pablo to nowa pozycja wśród odmian owsa jarego, zarejestrowana w Polsce przez HR Strzelce w 2019 r. W dwuleciu doświadczeń rejestrowych, owies Pablo osiągał wysokie i stabilne wyniki plonu ziarna w całym kraju.

Co więcej, COBORU prowadziło doświadczenia w rejonach nie dotkniętych deficytem wody oraz w tych z występującą suszą. Średnia plonu owsa Pablo z doświadczeń zarówno w jednych, jak i drugich warunkach przekraczała poziom wzorca (wzorcem były: Agent, Bingo oraz Kozak).
 

Na uwagę zasługuje bardzo ciężkie i wyrównane ziarno tej odmiany. Aktualne wyniki doświadczeń COBORU wskazują, że spośród zarejestrowanych w Polsce odmian owsa, to właśnie Pablo uzyskuje najwyższą masę tysiąca ziaren (MTZ). W ostatnim sezonie wynosiła ona 40,9 g, podczas gdy odmiana o najniższej MTZ uzyskała 32,7 g. Ziarno jest piękne, grube oraz charakteryzuje się jednym z najniższych udziałów łuski. Na znakomitą jakości ziarna tej odmiany owsa ma wpływ podwyższona zawartość tłuszczu oraz zawartość białka na dobrym poziomie.
 

Rośliny owsa Pablo są średnio wysokie, o dość wczesnym terminie wiechowania oraz dojrzewania. Cechuje je bardzo dobry profil zdrowotnościowy, ze szczególną odpornością na rdzę źdźbłową, która przez COBORU została oceniona na 8.7 w skali 9-cio stopniowej (najwyższa nota wśród wszystkich badanych odmian owsa!) oraz jedną z najwyższych odporności na mączniaka prawdziwego (8,3/9). Łan jest sztywny, nie wykazuje tendencji do wylegania. Odporność na wyleganie przed zbiorem została oceniona na 7,1/9, co stanowi jedną z najlepszych not w przypadku tego parametru.
 

Tabela: Odporność odmiany Pablo na choroby (źródło: COBORU)


 

Warto zatem zainteresować się odmianą Pablo, która nie tylko cieszy oko na polu, ale także wydaje wysoki plon ziarna o dobrej jakości.