Projekt: Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych będzie liczyła 9 członków

Rada Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (PKWK) będzie zmniejszona do 9 osób - zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o wyścigach konnych. Prezes będzie jak dotąd powoływany i odwoływany przez ministra rolnictwa, ale nie będzie potrzebny wniosek Rady PKWK.

Sejmowa komisja rolnictwa podczas pierwszego czytania projektu we wtorek wniosła poprawkę do PiS-owskiego projektu ustawy. Został on skierowany do drugiego czytania. Zaproponowane zmiany wzmacniają rolę ministra rolnictwa i zwiększają znaczenie prezesa PKWK. Prowadzenie wyścigów dla koni ma na celu sprawdzenie ich wartości hodowlanej, a za hodowlę koni odpowiada minister rolnictwa.

Obecna na posiedzeniu wiceminister rolnictwa Ewa Lech poinformowała, że na razie nie ma stanowiska rządu, ale "minister rolnictwa pozytywnie ocenia ten projekt". Jak mówiła, zaproponowane zmiany przyczynią się do lepszej organizacji pracy wyścigów, zmiany te poprawią funkcjonowanie Rady.

Posłowie opozycji z klubów PO i Nowoczesna wyrażali wątpliwości co do zmian zaproponowanych w poselskim projekcie. Posłanka (N) Paulina Hennig-Kloska pytała, czy uchwalenie tych przepisów nie ma jedynie na celu wymianę członków Rady. Poseł Dorota Niedziela (PO), podobnie jak Michał Szczerba (PO), zastanawiała się zaś, czy nowe przepisy nie powinny być skonsultowane w gronie ekspertów. Zaproponowała powołanie podkomisji, ale propozycja ta nie zyskała akceptacji komisji.

Artur Dunin (PO) zgłosił poprawkę - jako wniosek mniejszości- o zwiększenie liczby członków Rady do 11 osób. Posłowie nie poparli tej poprawki.

Projekt proponuje zmniejszenie liczby członków Rady PKWK z dotychczasowej liczącej 15 – 25 osób (w praktyce było to 25 osób) do 9 osób. Jak tłumaczył poseł sprawozdawca Piotr Olszówka, mniejsza liczba członków Rady poprawi jej zdolność do podejmowania decyzji. Według projektu 6 członków Rady będzie powoływanych przez ministra rolnictwa spośród kandydatów przedstawionych przez organizatorów wyścigów konnych, organizacje zrzeszające hodowców i właścicieli koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych. Dwie osoby w Radzie mają reprezentować organizacje trenerów i jeźdźców. W skład Rady, według projektu, ma wchodzić także przedstawiciel organu nadzoru, czyli ministra rolnictwa.

Projektowana nowelizacja zakłada, że kadencja Rady rozpoczyna się z dniem zebrania na pierwsze posiedzenie, które zwołuje minister rolnictwa i wynosi, jak dotychczas, 4 lata.

Nowe przepisy przewidują, że Rada będzie miała możliwość wnioskowania o odwołanie członka Rady, jeżeli członek ten wykonuje swój mandat w sposób utrudniający lub uniemożliwiający jej pracę; będzie też mogła wnioskować o odwołanie prezesa. Ponadto minister właściwy do spraw rolnictwa będzie mógł odwołać członka Rady z własnej inicjatywy.

Uchwały Rady będą podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 5 jej członków.

Jak dotychczas, prezes PKWK będzie powoływany i odwoływany przez ministra rolnictwa, jednakże nie będzie potrzebny w tym celu wniosek Rady PKWK. Zgodnie z wniesioną poprawką przez posła Olszówkę, minister będzie mógł to zrobić po zasięgnięciu opinii Rady.

Projekt ustawy przewiduje powołanie nowej Rady PKWK oraz prezesa w ciągu 60 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji. Pierwsze posiedzenie nowej Rady zwoła minister rolnictwa.

Nowe przepisy mają obowiązywać 14 dni po ich ogłoszeniu.

Na posiedzeniu komisji wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Wojciech Kutyła przedstawił sprawozdanie Izby dotyczące realizacja zadań określonych w ustawie o wyścigach konnych oraz w zakresie nadzoru właścicielskiego nad torem wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie.

"NIK ocenia, że Polski Klub Wyścigów Konnych właściwie nadzorował prowadzenie toru wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie. Klub działał na rzecz poprawy hodowli koni i rozwoju wyścigów. Ustalone przez Izbę nieprawidłowości dotyczyły głównie nieściągania przez Klub zaległych należności za wynajem boksów i stajni" - powiedział wiceprezes.

Zdaniem kontrolerów Izby Polski Klub Wyścigów Konnych właściwie wykonywał swoje zadania polegające m.in. na ustalaniu warunków rozgrywania gonitw oraz czuwaniu nad ich przestrzeganiem. Poza tym Klub wspierał doskonalenie hodowli koni, a także działał na rzecz rozwoju wyścigów konnych, zgodnie z zapisami ustawy o wyścigach konnych.

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w pierwszej połowie ubiegłego roku, objęła ona latach 2013 - 2014.

Wyścigi konne w Polsce odbywają się w Warszawie, Wrocławiu i w Sopocie Ok. 70 proc. gonitw odbywa się na służewieckim torze. Jego właścicielem jest Skarb Państwa. Nadzór nad nim powierzono Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych. PKWK nie może zajmować się organizowaniem zakładów pieniężnych, zajmuje się tym Totalizator Sportowy, który od 2008 r. dzierżawi od Klubu tory na Służewcu. (PAP)

awy/ mhr/