Śląskie: pieniądze na rozwój terenów wiejskich nie tylko z PROW

Znacznie ponad 100 mln zł samorząd woj. śląskiego dołoży do środków krajowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na działania związane z terenami wiejskimi. Z końcem sierpnia mają ruszyć konkursy na 37,5 mln zł wsparcia dla projektów wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju.

Ogółem Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) przewiduje ok. 32 mln euro na wsparcie projektów wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), których celem jest kreowanie rozwoju terenów wiejskich i rybackich.

Zgodnie z procedurami przewidzianymi dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) praktycznie wszystkie obszary wiejskie w woj. śląskim (100 gmin, 8122 km kw., 955,5 tys. osób) objęły zasięgiem tzw. Lokalne Grupy Działania, które opracowały własne Lokalne Strategie Rozwoju.

Zarząd województwa, przygotowując obecny RPO, zdecydował o przeznaczeniu puli środków na wsparcie projektów wynikających z LSR. To kwota ok. 32 mln euro, która uzupełni ponad 180 mln euro wsparcia pochodzącego wprost z PROW.

Jak poinformowało w środę biuro prasowe urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego, udostępniono już regulaminy pierwszych konkursów ogłoszonych w tym obszarze, a z końcem sierpnia br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach tzw. poddziałań w RPO: „wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych” oraz „rozwój usług społecznych”.

To kwota ponad 37,5 mln zł, która ma służyć podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wzmacnianiu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Dofinansowanie na poziomie do 93 proc. wydatków kwalifikowalnych będzie tu skierowane wyłącznie do projektów realizowanych na obszarach wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju.

Poza obecnie ogłoszonymi w ramach RPO WSL konkursami - wpisującymi się w tzw. instrument „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” – samorząd woj. śląskiego przewidział jeszcze wsparcie m.in. w ramach poddziałań: „poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia”, „wsparcie sektora ekonomii społecznej”, „rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych” oraz „kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych”.

Te środki w ramach RPO mają służyć głównie rozwiązywaniu konkretnych problemów niezależnie od miejsca ich występowania. Poza wskazanymi w RPO wyłącznymi obszarami wsparcia projektów zgodnych z Lokalnymi Strategiami Rozwoju, w niektórych z tych dziedzin znaczne fundusze trafią jednak do projektów realizowanych na terenach wiejskich.

Będzie to wynikało z natury problemów, stopnia zainteresowania beneficjentów oraz warunków udzielania wsparcia, które siłą rzeczy będą preferowały np. mniejsze gminy. Wskazywany przez samorząd przykład to gospodarka wodnościekowa, gdzie dofinansowane będą tylko projekty dotyczące małych aglomeracji, znajdujących się z reguły właśnie na terenach wiejskich

W woj. śląskim realizowana jest ponadto inicjatywa Leader – będąca częścią PROW. Służy ona przede wszystkim aktywizacji mieszkańców oraz stymulowaniu powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także m.in. polepszeniu zarządzania lokalnymi zasobami. Program opiera się na Lokalnych Grupach Działania.

Limit środków na Leadera został określony na poziomie krajowym i wynosi ok. 735 mln euro. Pieniądze te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (PO Ryby).(PAP)

mtb/ dym/