Tarcza antykryzysowa 2.0 – istotne rozwiązania dla rolników

W odpowiedzi na kryzys gospodarczy wynikający z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 powstał rządowy pakiet rozwiązań tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0. Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy w czasie pandemii koronawirusa?
 

Zasiłki i zwolnienia ze składek

Wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w ramach ubezpieczenia społecznego rolników zwolnione są z opłacania składek KRUS za drugi kwartał bieżącego roku. Oznacza to, że opłaty nie trzeba będzie uiszczać od kwietnia do czerwca włącznie. Warto również podkreślić, że ubezpieczeni nie tracą uprawnień, które nabyli w KRUS, takie jak: ubezpieczenie zdrowotne, możliwość ubiegania się o zasiłek, ponieważ ich składki zostaną opłacone z budżetu państwa. Zwolnienie z opłacania ww. składek przyznane jest automatycznie.
 

Jeżeli rolnik lub członkowie jego rodziny, którzy są ubezpieczeni w KRUS, zachorowali na COVID-19, mogą ubiegać się o zasiłek chorobowy w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wsparcie przysługuje ubezpieczonemu, który nie jest zdolny do wykonywania pracy przez 14 dni z powodu zakażenia lub choroby układu oddechowego, które są oznaczone w zaświadczeniu lekarskim jako U07.1 COVID-19. Warto podkreślić, że dotyczy to również sytuacji, gdy osoby te zostały objęte przymusową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wniosek o zasiłek chorobowy dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Należy do niego dołączyć zwolnienie lekarskie i wysłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Dostępna jest również możliwość wysyłki tradycyjną pocztą lub poprzez umieszczenie dokumentów we wrzutni przy placówkach terenowych KRUS.
 

Rolnikowi, który sprawuje samodzielną opiekę nad dzieckiem do 8 roku życia lub opiekuje się dzieckiem posiadającym ważne orzeczenie o niepełnosprawności przysługuje zasiłek opiekuńczy. Mogą się o niego ubiegać osoby podlegającej ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, które sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których na co dzień uczęszcza dziecko. Dotyczy to również niemożności sprawowania opieki przez dziennego opiekuna w związku z epidemią COVID-19. Należy jednak zwrócić uwagę, że zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, wówczas gdy drugi z rodziców może zapewnić opiekę nad dzieckiem, jak i w sytuacji, kiedy pozostali członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym mogą zapewnić opiekę nad dzieckiem. Wniosek należy złożyć w następujący sposób:

 • drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
 • tradycyjną pocztą lub dostarczyć do KRUS poprzez umieszczenie go we wrzutni.

Wydłużenie terminu ważności orzeczeń

Orzeczenia wydane przez KRUS, których ważność wygasa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zostają automatycznie przedłużone na kolejne 3 miesiące od dnia upływu terminu ich ważności. Głównie dotyczy to:

 • renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
 • renty rodzinnej,
 • orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy,
 • dodatku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
 • Wskazane terminy zostają przedłużone automatycznie, dlatego nie wymaga się od rolników składania żadnych dokumentów.
   

Środki ochrony roślin i PROW

Osoby, które stosują środki ochrony roślin, zajmują się sprzedażą preparatów stosowanych w tym celu, prowadzą doradztwo z tego zakresu lub uprawę roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin, nie muszą ukończyć wymaganych szkoleń. Ponadto nie jest wymagane poddawanie okresowym badaniom sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. W tym newralgicznym okresie oceny zdrowotności roślin przed wydaniem paszportu roślin mogą dokonać osoby, które nie zdały egzaminu przed Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Dodatkowe informacje rolnicy mogą uzyskać w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Pomoc będzie przyznawana także wnioskodawcom i beneficjentom PROW 2014–2020, którzy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

 • zmiana postanowień zawartej umowy o przyznaniu pomocy – możliwość uzyskania wyższej kwoty przyznanej pomocy lub zmiana celu operacji,
 • zwolnienie JST z obowiązku składania weksla in blanco, będącego zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznanie pomocy. Pozostali beneficjenci będą mieli możliwość, aby przesunąć w czasie obowiązek złożenia weksla – z dnia zawarcia umowy na etap przed wypłatą pomocy,
 • zawarcie umowy o przyznaniu pomocy lub pomocy technicznej w formie korespondencyjnej,
 • składanie wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz innych dokumentów przez ePUAP,
 • zniesienie obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców,
 • wydłużenie terminu naborów w ramach tych instrumentów wsparcia, w których ogłasza się nabory wniosków o przyznanie pomocy,
 • przywracanie terminów wykonania określonych czynności w toku postępowań w sprawie o przyznanie pomocy i pomocy technicznej,
 • wnioskodawcy, którzy nie spełnili warunków przyznania pomocy, pomocy technicznej lub określonych wymogów z przyczyn związanych z epidemią COVID-19, będą wyzywani do uzupełnień,
 • spełnienie przez beneficjenta warunków wypłaty pomocy lub pomocy technicznej lub tych z zastrzeżeniem, których wydana została decyzja o przyznaniu pomocy lub zrealizowanie innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą, lub pomocą techniczną w terminie późniejszym – uzgodnionym z podmiotem przyznającym pomoc.
   

Informacje o pozostałych formach wsparcia dla rolników w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0, a także stosowne wnioski, znajdują się w internetowym serwisie Rzeczypospolitej Polskiej (https://www.gov.pl).
 

Źródło: https://www.gov.pl