Ważne zmiany w dopłatach do materiału siewnego

Od tego roku wprowadzone zostały istotne zmiany w dopłatach z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dotyczą one: terminu składnia wniosków, wysokości i terminu wypłaty dopłat, nowych formularzy wniosków oraz nowej listy gatunków objętych dopłatami.
 

Od 2016 roku przestaje obowiązywać dwuetapowy (oddzielnie dla ozimych, oddzielnie dla jarych) system składania wniosków. Wnioski o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego zakupionego i wysianego od 15 lipca roku poprzedniego do 15 czerwca roku bieżącego składa się do ARR w terminie od 15 stycznia do 25 września bieżącego roku. W kolejnym etapie następuje weryfikacja wszystkich wniosków i ustalona zostaje wysokość stawek dopłaty do 1 ha obsianego kwalifikowanym materiałem siewnym. Na wysokość dopłaty będą miały wpływ: powierzchnia upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do OT ARR, gatunki roślin uprawnych objętych dopłatą oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na te dopłaty w danym roku ogłaszana w terminie do 30 września danego roku przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Upraszczając – ilość środków przeznaczonych na dopłaty będzie podzielona przez liczbę chętnych do uzyskania tych dopłat. Im większy areał zgłoszony w danym roku do dopłat z tytułu obsiania kwalifikowanymi nasionami, tym mniejsza stawka dopłaty do jednego hektara – i na odwrót.
 

Zmianie ulega lista gatunków objętych dopłatami. Aktualnie gatunki objęte dopłatami, to:
 

zboża: owies nagi, owies szorstki, owies zwyczajny, pszenżyto, żyto, jęczmień, pszenica twarda, pszenica zwyczajna,

rośliny bobowate: groch siewny, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, bobik, soja, wyka siewna.
 

Oprócz powyższych, dopłaty będą obejmować sadzeniaki ziemniaka i mieszanki zbożowe. W skład mieszanek zbożowych zgłaszanych we wnioskach o dopłaty może wchodzić jedynie elitarny lub kwalifikowany materiał siewny. Jeśli sporządzona mieszanka będzie miała w składzie nasiona kwalifikowane i niekwalifikowane, dopłata nie zostanie przyznana.
 

Od 2016 roku obowiązuje nowy formularz wniosku o uzyskanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Dostępny tutaj: http://www.arr.gov.pl/data/01593/deminimis2016/zal1_zal2_dms_11_2016.pdf
 

W związku z tym zmieniają się wzory wszystkich innych dokumentów stanowiących załączniki do wniosku. Dostępne tutaj: http://www.arr.gov.pl/rynki-rolne-dzialania-arr/nasiona

Pozostałe warunki przyznawania dopłat pozostają bez większych zmian.
 

Szczegółowe informacje dotyczące dopłat znajdują się w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Informacje te dostępne są tutaj: http://www.arr.gov.pl/data/01593/deminimis2016/warunki_dms_deminimis_2016.pdf
 

Zachęcamy do zapoznania się z nimi, gdyż niektóre zmiany są bardzo istotne!