1. Agrolok.pl
  2. »
  3. Regulamin newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA

ROZDZIAŁ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Definicje
Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:
1) Link Aktywacyjny - adres strony WWW w formacie URL, przez użycie którego Użytkownik kończy proces zawierania Umowy Newslettera;
2) Spółka - „Agrolok Sp. z o.o.” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Dworcowa 4, NIP: 878-14-99-026, REGON: 870585596, wpisana w Sądzie Rejonowym w Toruniu w VII Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028521, kapitał zakładowy spółki 24 000 000 PLN.
3) Newsletter - wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca informacje o nowych Produktach, Promocjach oraz funkcjonalnościach Serwisu;
4) Produkt - rzecz ruchoma prezentowana przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu;
5) Umowa Newslettera - zobowiązanie, którego przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie przez Spółkę na rzecz Użytkownika, usługi polegającej na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o nowych Produktach oraz funkcjonalnościach Serwisu;
6) Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu;
7) Serwis - system stron www funkcjonujących w Internecie w domenie www.agrolok.pl zarządzany przez Spółkę.


ROZDZIAŁ 2.
WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 2. Zawieranie i rozwiązywanie umowy
1. Warunkiem zawarcia Umowy Newslettera jest:
a. podanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, na który ma być dostarczany Newsletter i wybranie przycisku „Wyślij" znajdującego się na stronie Serwisu;
b. spełnianie warunków technicznych potrzebnych do korzystania z Newslettera;
c. zaakceptowanie Regulaminu.
2. Umowa Newslettera zostaje zawarta z chwilą uruchomienia Linku Aktywacyjnego przesłanego przez Spółkę na adres poczty elektronicznej podanego przez Użytkownika w formularzu na stronie Serwisu.
3. Umowa rozwiązuje się poprzez wysłanie maila o treści "Rezygnacja" na adres poczty elektronicznej newsletter@agrolok.pl lub poprzez kliknięcie na link zawarty w stopce każdego Newslettera.
4. Za wiążące Spółkę żądanie rozwiązania Umowy Newslettera z inicjatywy Użytkownika, będzie uznawane tylko takie żądanie, które zostanie przesłane z konta poczty elektronicznej Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.
5. Spółka będzie uznawać rozwiązanie Umowy Newslettera za skuteczne, ze swojej inicjatywy, po przesłaniu oświadczenia o rozwiązaniu na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w chwili składania zamówienia na Newsletter.
6. Wskutek rozwiązania Umowy Newsletter nie będzie wysyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
7. Spółka zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Serwisu bez podania przyczyn, za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.


ROZDZIAŁ 3.
RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 3. Zakres usług składających się na Umowę Newslettera
1. W ramach Umowy Newslettera, Spółka zapewnia przesyłanie najnowszych informacji dotyczących Produktów i Promocji dostępnych w Serwisie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. Dodatkowo w Newsletterze mogą być przesyłane także informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu oraz informacje techniczne dotyczące jego funkcjonowania.
2. Umowa Newslettera jest nieodpłatna.


ROZDZIAŁ 4.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POUFNOŚĆ, PRAWA AUTORSKIE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 4. Poufność i ochrona danych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb realizacji Umowy Newslettera jest Spółka. 
2. Spółka zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych w oparciu o przepisy Ustawy.
3. Spółka zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Użytkowników korzystających z Newslettera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Wysyłanie Newslettera Spółka powierzyła firmie: GetResponse.


ROZDZIAŁ 5.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 5 Warunki
1. Warunkiem koniecznym korzystania z Newslettera jest posiadanie przez Użytkownika systemu informatycznego umożliwiającego:
a. dostęp do sieci Internet;
b. wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.
2. Ponadto wymagane jest posiadanie konta poczty elektronicznej, z którym system, o którym mowa w ust. 1, może się łączyć i wymieniać dane.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:
a. nieotrzymanie przez Użytkownika Newslettera
b. nieaktualną treść zamieszczonych w Newsletterze danych jeżeli jest to następstwem okoliczność niezawinionych przez Spółkę.


ROZDZIAŁ 6.
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§ 6.Postępowanie reklamacyjne
1. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Umowy Newslettera zawartej na podstawie Regulaminu przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, określonego w niniejszym rozdziale.
2. Spółka zobowiązuje się usunąć w technicznie możliwym i rozsądnym ekonomicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Newslettera w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości na adres: newsletter@agrolok.pl
3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień przesłanego zawiadomienia o reklamacji za pośrednictwem w/w adresu e-mail.
4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.


ROZDZIAŁ 7.
ZMIANY REGULAMINU
§ 7.Tryb zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie www Serwisu. 
2. Umowy Newslettera zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Spółką przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z upływem siedmiu dni od dnia opublikowania ich na stronie www Serwisu. W tym terminie Użytkownik może wypowiedzieć Umowę Newslettera. 
3. Spółka, na warunkach opisanych powyżej zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi).
4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Spółka poinformuje o tym Użytkowników w formie publikacji na łamach Serwisu ogłoszenia z informacją o zmianie oraz adresem strony www, na której publikowany jest Regulamin a dodatkowo w formie wiadomości przekazywanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.


ROZDZIAŁ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8. Prawo i sąd właściwy
Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.
§ 9.Wykładnia postanowień Regulaminu
Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

Dane z dnia 18-06-2024
(ceny netto)

REJON PŁD
REJON PŁN
MATIF
700 zł
770 zł
760 zł  
820 zł  
907 zł  
1870 zł  
1930 zł  
2000 zł  
 
Polska
MATIF
 
900 zł
995 zł  
 
Gdynia
CBOT
 
-
-
 
ZUBR
Chełm
Hamburg
-
-
-
 
REJON PŁD
REJON PŁN
CBOT
1860 zł
1920 zł
1749 zł  

Dane z dnia 19-06-2024
ceny netto loco ZUBR Osiek (87-340) - dostawa Sprzedającego


Trwa wczytywanie...

Przewiń do góry