Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021
Agrolok Sp. z o. o.

 

 

1. Wstęp.
 

Spółka Agrolok jest firmą od niemal 30 lat obecną na rynku. Wykorzystując zdobyte doświadczenie, stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klienta, doskonali dystrybucję oferowanych towarów, tak by najlepiej dostosować ją do potrzeb rolników. Sprawna realizacja zamówień wynika przede wszystkim ze współdziałania pracowników, korzystania z własnych magazynów, linii pakujących i floty transportowej. Firmy Grupy Agrolok zobowiązują się do wspólnego - wzajemnie uzgodnionego działania na rynku w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej poprzez innowacje, synergie działania, oryginalne rozwiązania organizacyjne, wysoką jakość dystrybuowanych towarów i usług, uczciwość wobec wszystkich uczestników rynku. Działania te pozwoliły Spółce Agrolok stać się jednym z największych w Polsce dystrybutorów artykułów do produkcji rolnej. Elementem realizowanej przez spółkę strategii gospodarczej jest także strategia podatkowa.

 

2. Cel strategii podatkowej.
 

Celem strategii podatkowej realizowanej przez Agrolok jest dążenie do minimalizacji ryzyka podatkowego. Działania spółki w zakresie realizacji tej strategii skupiają się na dwóch etapach:

1) minimalizacji ryzyka związanego z zaniżeniem kwot należnych podatków,
2) nieagresywne korzystanie z możliwości podatkowych, na jakie pozwalają przepisy.

 

3. Stosowane przez spółkę procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

 

Spółka posiada procedury i procesy umożliwiające zarządzanie wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie. W celu prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych oraz zminimalizowania ryzyka podatkowego Spółka posiada i realizuje procesy oparte na codziennej praktyce, jak również sformalizowane procedury. W zakresie codziennej praktyki Spółka realizuje procesy dotyczące m. in.:

 

należytej staranności — przed nawiązaniem stosunków handlowych sprawdzane są podstawowe struktury pod kątem zgodności z obowiązującymi wymogami podatkowymi. Proces ten pozwala na weryfikację wiarygodności kontrahenta, występowania rachunku bankowego na białej liście, czy też czy kontrahent jest za rejestrowany jako podatnik VAT czynny.

 

wypełniania obowiązków płatnika zaliczek na podatek od zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców - w celu prawidłowego realizowania tych obowiązków pracownicy odbywają systematycznie szkolenia a Spółka korzysta z konsultacji i porad doradców podatkowych.

 

Ponadto Spółka posiada procedury i regulaminy, w tym m. in.:

procedurę MDR - schematów podatkowych,

• organizację pracy handlowców – obejmującą również aspekty bezpieczeństwa podatkowego (weryfikacja kontrahentów, identyfikacja zagrożeń w zakresie fikcyjnych podmiotów, itp.)

 

dokumentowania sprzedaży,
 

bezpieczeństwa transakcji – m in. pod kontem zagrożeń podatkowych (brak możliwości odliczenia podatku VAT)

 

4. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Spółka Agrolok w 2021 r. nie realizowała form dobrowolnej współpracy z organami KAS, w szczególności nie były zawierane umowy współdziałania, uprzednie porozumienia cenowe, czy też opinie zabezpieczające przed klauzulą przeciw unikaniu opodatkowania.

 

5. Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

 

Spółka Agrolok traktuje obowiązki podatkowe jako zagadnienie odpowiedzialności przedsiębiorstwa, a płacenie podatków w kwocie i w czasie wymaganymi przepisami prawa jest traktowane jako należny zwrot części zysku do społeczeństwa, w którym podmiot funkcjonuje i wykorzystuje jego zasoby. Spółka realizuje politykę minimalizacji ryzyka związanego z zaniżeniem kwot należnych podatków. Zarząd Spółki podejmuje decyzje związane z zarządzaniem ryzykiem podatkowym. Wszelkie operacje gospodarcze mają charakter biznesowy i nie są motywowane kreatywnym planowaniem strategii podatkowych. Spółka realizuje cele biznesowe przy jednoczesnym zaangażowaniu w działalność wspierającą lokalne społeczności. Spółka nie angażuje się w agresywną optymalizację podatkową i operacje gospodarcze, które nie mają uzasadnienia biznesowego, a jedynie cel podatkowy. Spółka wypełnia obowiązki podatkowe, składa wszystkie wymagane deklaracje i płaci podatki, w tym podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od towarów i usług podatków od nieruchomości oraz podatki i opłaty lokalne. Spółka Agrolok w 2021 r. nie składała Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych MDR-3.

 

6. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów

 

Agrolok Sp. z o. o. jest firmą wiodącą w Grupie Agrolok. Spółka Agrolok Sp. z o. o. specjalizuje się w dystrybucji i skupie towarów dla szeroko pojętego sektora rolnego, natomiast firmy Grupy specjalizują się w produkcji, usługach oraz handlu w zawężonych branżach rolniczych. Niektóre firmy tworzą własne marki towarów przeznaczone do dystrybucji m.in. przez Agrolok Sp. z o. o. Spółki w Grupie dokonują między sobą różnorodnych transakcji obejmujących sprzedaż towarów i usług, dzierżawy. Transakcjami o największych wartościach są transakcje sprzedaży towarów i usług. W 2021 r. spółka dokonywała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości:

• Sprzedaż pasz spółce Ewrol sp. z o.o.
• Sprzedaż nawozów oraz środków ochrony roślin spółce Frusto sp. z o. o. sp. komandytowa

 

7. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.

 

Spółka Agrolok w 2021 r. nie planowała i nie podejmowała działalności restrukturyzacyjnej mogącej mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmiotów powiązanych.

 

8. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie:

 

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej – spółka nie składała wniosków

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej – spółka złożyła wniosek w sprawie kursu przeliczenia na potrzeby złożenia deklaracji importowej – Krajowa Informacja Skarbowa odmówiła wydania interpretacji

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług – spółka w 2020 r. złożyła dwa wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej w sprawie towarów kupowanych i sprzedawanych przez spółkę

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.) – spółka nie składała wniosków.

 

9. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 

Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 

10. Podsumowanie.

 

Agrolok jest wszechstronnym partnerem dla klientów biznesowych poprzez dostarczanie produktów i usług najwyższej jakości, poszerzając tym samym świadomość w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Strategia podatkowa koncentrująca się na minimalizacji ryzyka podatkowego ma również na celu wspieranie realizacji misji przedsiębiorstwa.