Odtworzenie potencjału produkcji rolnej – do 300 tys. zł wsparcia. Nabór wniosków trwa!

Rolnicy, którzy ponieśli w swoich gospodarstwach straty związane z klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach operacji typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Stosowne wnioski o przyznanie świadczenia należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jakie warunki należy spełnić, aby móc otrzymać nawet 300 tys. zł?
 

Odtworzenie potencjału produkcji rolnej 2020 – kto otrzyma pomoc?

Wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, perspektywa finansowa na lata 2014-2020, przysługuje rolnikom, którzy ponieśli straty spowodowane przez minimum jedną z wymienionych klęsk żywiołowych:

 • powódź,
 • nawalny deszcz,
 • susze,
 • wiosenne przymrozki,
 • ujemne skutki przezimowania,
 • obsunięcie się ziemi,
 • lawina,
 • grad,
 • huragan,
 • uderzenie pioruna.
   

Ponadto o fundusze mogą wnioskować także gospodarze, którzy w ramach zwalczania afrykańskiego pomoru świń, otrzymali nakaz likwidacji stada lub zniszczenia zwłok zwierząt. Rekompensata dotyczy strat, które zostały poniesione w roku, w którym składany jest wniosek bądź w co najmniej jednym z dwóch poprzednich lat.

 

Wartość pomocy finansowej

 

Podstawowym warunkiem uprawniającym do otrzymania świadczenia jest wysokość strat poniesionych przez rolników. Wsparciem objęte zostaną gospodarstwa, w których szacuje się je na poziomie minimum 30% średniej produkcji w skali roku. Warto podkreślić, że straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, np. zakup maszyn rolniczych lub poprawa infrastruktury. Ich wysokość ustalą komisje powołane przez wojewodów.

W przypadku hodowców trzody chlewnej wskazane świadczenie przysługuje wówczas, gdy nakaz likwidacji stada lub zniszczenia zwłok dotyczy minimum 30% zwierząt w gospodarstwie. Co ważne rolnik, którego gospodarstwo zostało dotknięte przez ASF, może liczyć na dofinansowanie podejmowanych inwestycji, które nie są bezpośrednio związane z produkcją trzody.

Maksymalna kwota wsparcia w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 może wynieść nawet 300 tys. zł. Niemniej jednak wartość ta nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej.